Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Iluzja medycyny opartej na dowodach  

Uwaga ogólna do tutejszych stron
- ze względu na starszą technologię, są one dostosowane do czytania na komputerze,
na telefonach - zaleca się czytać w poziomie.

O iluzji i oszustwach Medycyny Opartej na Dowodach (Evidence Based Medicine - EBM) pisaliśmy wielokrotnie, patrz np.:
Jeszcze o EBM, Kult medycznej dezinformacji w Dolinie Krzemowej, Wiarygodność prac naukowych, Naukowe kłamstwa, Witaminy i EBM, Wiara czy nauka ... oraz tamtejsze linki.
Owe "dowody" to wytrych medialny i polityczny usprawiedliwiający wiele nieprawidłowości.

Poniżej kolejny, niedawny przyczynek do tematu.

Artykuł w swobodnym tłumaczeniu z https://www.bmj.com/content/376/bmj.o702,   (oryginał opublikowano 16 marca 2022).
Przytoczony jako: BMJ 2022;376:o702
Autorzy: Jon Jureidini , kierownik badań 1 , Leemon B. McHenry , emerytowany profesor 2


Medycyna oparta na dowodach została skorumpowana przez interesy korporacyjne, nieudane regulacje i komercjalizację środowiska akademickiego, twierdzą ci autorzy

Pojawienie się medycyny opartej na dowodach było zmianą paradygmatu mającą na celu zapewnienie solidnych podstaw naukowych medycyny. Ważność tego nowego paradygmatu zależy jednak od wiarygodnych danych z badań klinicznych, z których większość jest prowadzona przez przemysł farmaceutyczny i zgłaszana w imieniu starszych naukowców. Udostępnienie do domeny publicznej wcześniej poufnych dokumentów przemysłu farmaceutycznego dało społeczności medycznej cenny wgląd w to, w jakim stopniu badania kliniczne sponsorowane przez przemysł są nieprawdziwe. 1 2 3 4
Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, medycyna oparta na dowodach pozostanie iluzją.

Filozofia krytycznego racjonalizmu, wysunięta przez filozofa Karla Poppera, w słynny sposób opowiadała się za integralnością nauki i jej rolą w otwartym, demokratycznym społeczeństwie. Nauka o prawdziwej integralności to nauka, w której praktykujący są ostrożni, aby nie trzymać się ukochanych hipotez i poważnie traktować wyniki najbardziej rygorystycznych eksperymentów. 5
Ten ideał jest jednak zagrożony przez korporacje, w których interesy finansowe przeważają nad dobrem wspólnym. Medycyna jest w dużej mierze zdominowana przez niewielką liczbę bardzo dużych firm farmaceutycznych, które konkurują o udział w rynku, ale są skutecznie zjednoczone w swoich wysiłkach na rzecz rozszerzenia tego rynku. Krótkoterminowy bodziec dla badań biomedycznych spowodowany prywatyzacją był celebrowany przez czempionów wolnego rynku, ale niezamierzone, długoterminowe konsekwencje dla medycyny były poważne. Postęp naukowy jest hamowany przez własność danych i wiedzy, ponieważ przemysł tłumi negatywne wyniki badań, nie zgłasza zdarzeń niepożądanych i nie udostępnia surowych danych społeczności akademickiej. Pacjenci umierają z powodu niekorzystnego wpływu interesów komercyjnych na program badań, uniwersytety i organy regulacyjne.

Odpowiedzialność przemysłu farmaceutycznego wobec udziałowców oznacza, że ​​priorytetem muszą być ich hierarchiczne struktury władzy, lojalność produktów i propaganda public relations nad rzetelnością naukową. Chociaż uniwersytety zawsze były instytucjami elitarnymi, podatnymi na wpływy poprzez darowizny, od dawna twierdzą, że są strażnikami prawdy i moralnego sumienia społeczeństwa. Jednak w obliczu niewystarczającego finansowania rządowego przyjęli neoliberalne podejście rynkowe, aktywnie poszukując finansowania farmaceutycznego na warunkach komercyjnych. W rezultacie wydziały uniwersyteckie stają się instrumentami przemysłu: poprzez kontrolę firmy nad programem badań i ghostwriting artykułów w czasopismach medycznych oraz kontynuację edukacji medycznej, naukowcy stają się agentami promującymi produkty komercyjne. 6
Gdy w mediach głównego nurtu ujawniają się skandale związane z partnerstwem przemysłowo-akademickim, zaufanie do instytucji akademickich jest osłabione, a wizja społeczeństwa otwartego zostaje zdradzona.

Uczelnia korporacyjna również godzi w koncepcję przywództwa akademickiego. Dziekani, którzy osiągnęli kierownicze stanowiska dzięki wybitnym wkładom w swoje dyscypliny, zostali zastąpieni przez fundraiserów i menedżerów akademickich, którzy są zmuszeni wykazać się rentownością lub pokazać, w jaki sposób mogą przyciągnąć sponsorów korporacyjnych. W medycynie ci, którzy odnoszą sukcesy w środowisku akademickim, są prawdopodobnie kluczowymi liderami opinii (w żargonie marketingowym KOL), których kariery można rozwijać dzięki możliwościom zapewnianym przez przemysł. Potencjalne KOL są wybierane na podstawie złożonego zestawu działań profilowania prowadzonych przez firmy, na przykład lekarze są wybierani na podstawie ich wpływu na przepisywanie nawyków innych lekarzy. 7
KOLs są poszukiwani przez przemysł ze względu na ten wpływ i prestiż, jaki ich przynależność uniwersytecka nadaje brandingowi produktów firmy. Jako dobrze opłacani członkowie farmaceutycznych rad doradczych i prelegentów, KOLs prezentują wyniki badań branżowych na konferencjach medycznych oraz w ramach ustawicznego kształcenia medycznego. Zamiast działać jako niezależni, bezinteresowni naukowcy i krytycznie oceniać działanie leku, stają się tym, co dyrektorzy marketingu nazywają „czempionami produktu”.

Jak na ironię, koledzy KOL sponsorowani przez przemysł wydają się korzystać z wielu zalet wolności akademickiej, wspieranej przez ich uniwersytety, branżę i redaktorów czasopism za wyrażanie swoich poglądów, nawet jeśli te poglądy są niezgodne z rzeczywistymi dowodami. Podczas gdy uniwersytetom nie udaje się skorygować błędnej interpretacji nauki w wyniku takiej współpracy, krytycy przemysłu stoją w obliczu odrzuceń czasopism, zagrożeń prawnych i potencjalnego zniszczenia ich kariery. 8
To nierówne pole gry jest dokładnie tym, co niepokoiło Poppera, gdy pisał o tłumieniu i kontroli środków komunikacji naukowej. 9
Ochrona instytucji mających na celu zwiększenie obiektywności i bezstronności naukowej (tj. laboratoriów publicznych, niezależnych czasopism naukowych i kongresów) jest całkowicie zdana na łaskę władzy politycznej i handlowej; żywotny interes zawsze będzie nadrzędny w stosunku do racjonalności dowodów. 10

Organy regulacyjne otrzymują fundusze od przemysłu i wykorzystują finansowane przez przemysł i przeprowadzone badania w celu zatwierdzenia leków, w większości przypadków nie widząc surowych danych. Jakie zaufanie pokładamy w systemie, w którym firmy farmaceutyczne mogą „zaznaczać swoją pracę domową”, zamiast zlecać testowanie swoich produktów niezależnym ekspertom w ramach publicznego systemu regulacyjnego? Jest mało prawdopodobne, aby obojętne rządy i przechwycone organy regulacyjne zainicjowały niezbędne zmiany w celu całkowitego usunięcia badań z branży i oczyszczenia modeli wydawniczych, które zależą od dochodów z przedruków, reklam i sponsoringu.

Nasze propozycje reform obejmują: uwolnienie regulatorów od finansowania firm farmaceutycznych; opodatkowanie nałożone na firmy farmaceutyczne w celu umożliwienia publicznego finansowania niezależnych badań; i, co być może najważniejsze, zanonimizowane dane z badań na poziomie poszczególnych pacjentów publikowane wraz z protokołami badań na odpowiednio dostępnych witrynach internetowych, aby osoby trzecie, samodzielnie wyznaczone lub zlecone przez agencje technologii medycznych, mogły rygorystycznie ocenić metodologię i wyniki badań. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian w formularzach zgody na próbę uczestnicy mogliby wymagać od uczestników badania bezpłatnego udostępnienia danych. Otwarte i przejrzyste publikowanie danych jest zgodne z naszym moralnym obowiązkiem wobec uczestników procesu – prawdziwych ludzi, którzy brali udział w ryzykownym leczeniu i mają prawo oczekiwać, że wyniki ich udziału zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami rygoru naukowego. Obawy branży dotyczące prywatności i praw własności intelektualnej nie powinny mieć wpływu.

Przypisy

Konkurencyjne zainteresowania: McHenry i Jureidini są współautorami książki The Illusion of Evidence-Based Medicine: Exposing the Crisis of Credibility in Clinical Research (Adelaide: Wakefield Press, 2020). Obaj autorzy otrzymali wynagrodzenie od firmy prawniczej z Los Angeles, Baum, Hedlund, Aristei i Goldman, za ułamek pracy, którą wykonali w zakresie analizy i krytyki badania Paroxetine Study 329 firmy GlaxoSmithKline oraz badania citalopramu Forest Laboratories CIT-MD-18. Nie mają do zadeklarowania żadnych innych sprzecznych interesów.

Pochodzenie i recenzowanie: niezamówione, recenzowane zewnętrznie

Bibliografia
(dla większej ilości szczegółów patrz oryginał)

1.Steinman MA, Bero LA, Chren MM, Landefeld CS. Narrative review: the promotion of gabapentin: an analysis of internal industry documents. Ann Intern Med2006;145:284-93. doi:10.7326/0003-4819-145-4-200608150-00008 pmid:16908919
2. Mukherjee D, Nissen SE, Topol EJ. Risk of cardiovascular events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA2001;286:954-9. doi:10.1001/jama.286.8.954. pmid:11509060
3. Doshi P. Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? BMJ2018;362:k3948doi:10.1136/bmj.k3948.
4. Jureidini J, McHenry L, Mansfield P. Clinical trials and drug promotion: Selective reporting of Study 329. Int J Risk Saf Med2008;20:73-81doi:10.3233/JRS-2008-0426.
5. Popper K. The Logic of Scientific Discovery.Basic Books, 1959.
6. Bok D. Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education.Princeton University Press, 2003.
7. IntraMed. Criteria Used to Develop Influence Score. 2008. https://www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/drug/docs/#id=shbn0225
8. Schafer A. Biomedical conflicts of interest: A defense of the sequestration thesis—Learning from the cases of Nancy Olivieri and David Healy. Journal of Medical Ethics. 2004;30:8-24.
9. Popper K. The Poverty of Historicism.Routledge, 1961: 154-5.
10. Howick J. Exploring the asymmetrical relationship between the power of finance bias and evidence. Perspect Biol Med2019;62:159-87. doi:10.1353/pbm.2019.0009 pmid:31031303

 

opr. Leszek Korolkiewicz, 28.03.22

PS. czy widziałeś (starsze) nowości miesiąca?

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.