Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 

Elektrosmog – puszka Pandory?

Jest to artykuł przeglądowy, który napisałem kompilując i redagując niektóre źródła.

Zastrzeżenie
: nie jestem specjalistą, ale staram się być świadomy wszelkich zagrożeń dla zdrowia.
Moją intencją jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa o których społeczeństwo prawie wcale nie jest informowane.
Pierwszy przegląd nt. szkodliwości promieniowania radioaktywnego i fal elektromagnetycznych dla człowieka podałem przed laty tutaj http://lepszezdrowie.info/promieniowanie.htm  , ale to było jeszcze przed burzliwym rozwojem sieci komórkowej i innych współczesnych zagrożeń. Teraz tutaj o tym nieco więcej – ale i tak skrótowo, ponieważ trzeba podkreślić, że materiałów jest bardzo dużo, zatem po szczegóły odsyłam do podanych źródeł. Jest też wiele dyskusji (zwłaszcza na forach) – szereg spraw jest jeszcze nie do końca zbadanych. Tym bardziej więc należy być czujnym i w tej intencji się wypowiadam.

Określenie elektrosmog (SEM) stosowane jest potocznie przy omawianiu zanieczyszczenia elektromagnetycznego rozumianego jako występowanie promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości.

Źródła tego promieniowania są wielorakie.
Po pierwsze, jesteśmy otoczeni promieniowaniem naturalnym – „tło elektromagnetyczne” pochodzącym z kosmosu, ze Słońca i jonosfery, z wyładowań atmosferycznych a także od samej Ziemi.
Od ponad 100 lat nasila się oddziaływanie promieniowania od urządzeń zasilanych energią elektryczną i emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Stało się ono otoczeniem współczesnego, cywilizowanego człowieka, przez niektórych traktowane jako wtórne naturalne środowisko, nad którym (niestety) stosunkowo mało kto się zastanawia(ł), skoro jest „naturalną” potrzebą cywilizacji.
Występowanie tego promieniowania związane jest z jakimkolwiek napięciem czy przepływem prądu, a więc dotyczy takich źródeł jak urządzenia domowe, telefony komórkowe, telekomunikacyjne stacje nadawcze, radary, linie energetyczne itp.
Ze względu na fakt, że nie rejestrujemy promieniowania naszymi zmysłami, automatycznie jesteśmy skłonni nie doceniać związanego z nim niebezpieczeństwa. A jest bardziej zdradliwe niż inne zagrożenia, bo jest niewidoczne.
Pola elektromagnetyczne (PEM) wytwarzane sztucznie są dla organizmów nowością. Dlatego mogą wpływać na nie ujemnie. Organizm ludzki ewolucyjnie nie ma odpowiednich receptorów zdolnych informować o działaniu PEM o charakterystykach typowych dla źródeł sztucznych, dlatego nie może wytworzyć (w czasie nawet wielu pokoleń?) mechanizmów przystosowawczych, pozwalających ten wpływ zniwelować.

PEM czy SEM to specyficzny rodzaj zanieczyszczenia środowiska, przed którym nigdzie nie można się schronić.
Promieniowanie jest po prostu prawie wszędzie, w każdym elemencie naszego życia, w kuchni, pracowni, w salonie, a nawet w sypialni.
Nikt obecnie nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez prądu elektrycznego, radia, komputerów, Internetu czy też telefonu komórkowego.

Zależnie od długości fali przejawiają się one jako (od fal najdłuższych do najkrótszych ):
- fale radiowe
- mikrofale
- podczerwień
- światło widzialne
- ultrafiolet
- promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)
- promieniowanie gamma

Czy te promieniowania mają wpływ na zdrowie?

Do świadomości społeczeństwa powoli dociera pojęcie o szkodliwości smogu elektromagnetycznego, silnych pól elektromagnetycznych przy transformatorach czy liniach wysokiego napięcia itd. Te szkodliwe promieniowania można mierzyć urządzeniami pomiarowymi. Opracowano też wytyczne, w jakiej odległości od linii wysokiego napięcia nie należy budować siedzib ludzkich.

Ciało człowieka jest czułym ustrojem energetycznym.
Wszystkie żywe komórki oraz tkanki organizmu wytwarzają pole elektromagnetyczne. Czynnikiem decydującym o elektro-wrażliwości może być fakt, że oscylacja i amplituda pola elektromagnetycznego, emitowanego przez urządzenia elektryczne, mogą różnić się od naturalnego pola elektromagnetycznego emitowanego przez ludzki organizm. Taka interferencja może spowodować zakłócenie naturalnego wzorca aktywności elektromagnetycznej organizmu.
Dla pól wysokiej częstotliwości ciało ludzkie jest półprzewodnikiem i swoistą anteną odbiorczą, której wymiary względem długości fali są zmienne.

Wielkość PEM mierzy się przeważnie jednostką wolt na metr" (V /m), a w przypadku wyższych częstotliwości, mierzy się moc PEM w jednostkach: mW/cm2.
Centralny układ nerwowy w stanie czynności i spoczynku generuje prądy czynnościowe z zakresu 1-1000 Hz, pracą serca sterują impulsy o częstotliwości 1.1 – 1.3 Hz. Wiadomo też że serce generuje dość silne pole magnetyczne.
Układ hormonalny jest wzmacniaczem biochemicznym funkcjonującym na zasadzie sprzężeń zwrotnych, których najczulszy układ znajduje się głęboko w mózgowiu (podwzgórze), gdzie są ważne ośrodki dyspozycyjne funkcjonowania człowieka.
Przykładowo, nawet słabe pole magnetyczne wpływa na ograniczenie produkcji melatoniny. Może zauważalnie wpływać na zmniejszenie poziomu neuroprzekaźników, takich jak dopamina czy serotonina. Ważnym czynnikiem decydującym o szkodliwości PEM jest jego natężenie oraz czas działania. PEM wpływa na przebieg wielu procesów biologicznych także wówczas, gdy jego natężenie jest znacznie niższe od dolnej granicy efektu termicznego, czyli poniżej 10 mW/cm2. Może naruszać prawidłowy przebieg własnych procesów elektromagnetycznych organizmu (np. wewnątrz komórki, tkanki czy narządu), chroniących ustrój przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi.
Skutki oddziaływania PEM często występują późno i mogą ujawnić się po wielu miesiącach, latach, a niekiedy nawet dopiero w następnych pokoleniach. Na podstawie wielu badań i licznych obserwacji stwierdzono, że długotrwałe narażenie na działanie PEM prowadzi do szeregu reakcji ogólnoustrojowych, m.in. są to bóle i zawroty głowy, szybsze męczenie się, zaburzenia snu, pamięci, obniżenie koncentracji uwagi, ogólne osłabienie i mniejsza odporność, niekiedy nerwowość, wzrost agresji, powoduje słabszą komunikatywność...
Możliwy jest też wpływ na układ krążenia powodując spadek akcji serca, stąd nie poleca się stosowania telefonów komórkowych u ludzi z rozrusznikiem serca.
Szczególnie wrażliwe na działanie SEM są organizmy we wczesnych fazach rozwoju.
Opisywany w literaturze zespół objawów (nadpobudliwość, problemy ze snem i koncentracją itd.) nazwany "dziecięcą nerwicą komputerową" jest spowodowany zaburzeniem funkcji neurologicznych na poziomie energetycznym komórki nerwowej.

Jaki jest mechanizm uszkadzania komórek organizmu ludzkiego? Przytoczę za wypowiedzią dra Jerzego Jaśkowskiego (autor wielu artykułów i książki [6]) jeden z mechanizmów.

„Każda komórka na powierzchni błony komórkowej posiada ładunek powierzchniowy ujemny. Można go łatwo mierzyć na przykład fluorescencją ANS-u. Od wielkości tego ładunku zależy transport bierny przez błonę komórkową. Jeżeli komórka znajdzie się w polu elektromagnetycznym, to ładunek ten ulega zmianie. Jeżeli on wzrośnie, to więcej jonów dodatnich i wody wejdzie do komórki. Mechanizmem obronnym jest albo wydalanie produktów przemiany materii albo dzielenie się komórki, w celu zapewnienia stałego stosunku objętości do powierzchni .
Ale zaczynają się problemy. Dwutlenek węgla jest usuwany tylko biernie i wielkość ta jest stała. Czyli, jeżeli komórka spala więcej i przez to produkuje więcej dwutlenku węgla, to zmienia się jej ph. Jeżeli ph, czyli kwasowość, się zmieni, to występuje krystalizacja.
A co spala głownie mięsień serca, czy mózg? Oczywiście, glukozę. Czyli spalając więcej, więcej produkuje CO2. A krystalizacja powoduje uszkodzenie tętnic. To z kolei powoduje odczyn naprawczy, w rodzaju tworzenia się blaszki miażdżycowej…”

Istnieją hipotezy, broniące się wieloma praktycznymi skutecznymi działaniami leczniczymi, o tym że istnieje energetyczna „matryca zdrowia człowieka”. Na tym mogą opierać się metody akupunktury i akupresury, aktywowanie/harmonizowanie czakramów, działania kolorami, magnesami i polami magnetycznymi, itp. Tę ostatnią metodę ale i szerzej zagadnienia magnetyzmu porusza w swojej książce „Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce” Janusz Dąbrowski. Są też inne metody leczenia z wykorzystaniem PEM – np. BSM.

Ważną uwagą dotyczącą bezpieczeństwa ze strony SEM jest sposób jego postrzegania przez czynniki rządowe. W Polsce i w innych krajach istnieją normy i przepisy w tym zakresie, u nas nadzoruje to Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Ministerstwo Środowiska, częściowo Ministerstwo Zdrowia. Dla zainteresowanych podaje główne odnośne akty prawne.


1. Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z dalszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 w spr. dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych .... (Dz. U. nr 192, poz. 1883)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.11.2007 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elekrom. w środowisku (Dz.U. nr 221 poz. 1645)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.02.2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166)
5. Norma PN-T-06580-1:2001 "Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, cz. 1: Terminologia
6. Norma PN-T-06580-3:2002 "Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, cz. 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy
7. Procedura badawcza PB 01 wyd. 1 z 29.09.2009
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 w spr. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014.poz.817)

Ale postrzeganie to jest bardzo wybiórcze, ponieważ wpływ promieniowania o częstotliwości radiowej na organizmy żywe jest zdefiniowany tylko za pomocą współczynnika absorpcji. Chodzi o współczynnik który mówi nam ile energii zostało zaabsorbowane przez ludzką tkankę. Wyraża się go w W/kg. Za poziom promieniowania, które stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla człowieka według norm amerykańskich uważa się promieniowanie o współczynniku absorpcji powyżej 0,08 W/Kg.
Tę energię bada się głównie w paśmie promieniowania cieplnego, co – wiadomo – jest tylko fragmentem możliwych oddziaływań.
Dr Lebrecht von Klitzing, lekarz fizyk z Lubeki, udowodnił, że wegetatywny układ nerwowy na działanie fal wysokiej częstotliwości o charakterze pulsującym (telefony komórkowe, mikrofalówka) odpowiada reakcjami stresowymi. Parametry pola, które wpływają negatywnie na ludzki organizm – to nie tylko gęstość mocy, którą się mierzy i częstotliwość mikrofalowa powszechnie używana, ale również modulacja wewnętrzna, oraz czas ekspozycji.

Omówmy pokrótce poszczególne źródła zagrożeń od urządzeń elektronicznych.

Najpierw o każdym z osobna (tekstowo), a pod koniec parę materiałów zbiorczych (głównie filmowych) – o wszystkim po trochu.

Wi-Fi
określa potocznie zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Przede wszystkim stosuje się je do budowy sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej czyli WLAN. Mało kto wie, że ta powszechnie użytkowana technologia, nie była w ogóle badana przed wprowadzeniem jej na rynek w 1997 roku.

Sieci WiFi emitują mniej promieniowania jak inne źródła takie jak telefon komórkowy czy kuchenki mikrofalowe, jeśli ograniczymy się do standardowo badanych promieniowań. Jednak ilość nadajników WiFi w budynkach miejskich jest duża i stanowi zagrożenie, zwłaszcza stwierdzono że urządzenia pracujące na częstotliwości 2,4 GHz mogą uszkadzać microRNA które jest odpowiedzialne za prawidłową replikację i rozwój genów. To z kolei rzutuje głównie na choroby neurodegeneracyjne.
Aby skorzystać z Internetu i utrzymać emisję promieniowania na niskim poziomie, można użyć kabla Ethernet. Nie emituje on prawie żadnego promieniowania.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
to technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. W głównym zamyśle pozwala na zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy. Przypuszcza się, że WiMax stwarza dużo większe zagrożenie dla zdrowia niż WiFi.

Szwajcarski koncern telekomunikacyjny Swisscom musiał wstrzymać prowadzenie testów związanych z technologią WiMAX. Decyzję taką podjął Sąd Administracyjny kantonu Berno, gdzie w gminie Boltigen od początku 2007 roku około 30 gospodarstw domowych korzysta z szerokopasmowego Internetu dostarczanego za pośrednictwem łączy bezprzewodowych. Orzeczenie, które zostało wydane jeszcze w zeszłym tygodniu, jest odpowiedzią na skargę złożoną przez Gigaherz – szwajcarską organizację zajmującą się obroną interesów osób cierpiących z powodu tak zwanego elektrosmogu. Przedstawiciele tej organizacji podważają prawdziwość danych Swisscomu dotyczących mocy nadawczej, jaką dysponuje testowa stacja w Boltigen. Na swojej stronie internetowej Gigaherz twierdzi, że liczby te zostały zaniżone w celu ominięcia oficjalnej procedury związanej z przyznawaniem zezwoleń na budowę tego typu stacji. Prowadząc testy stacji WiMAX firma Swisscom chciała sprawdzić przydatność tej technologii w dostarczaniu Internetu do gmin, które nie są lub nie mogą być podłączone do klasycznej, kablowej sieci DSL.
Rząd Szwajcarii udziela łącznie trzech licencji na używanie technologii WiMAX, jednak nie cieszą się one zbyt dużym zainteresowaniem ze strony pozostałych telekomów – do pierwszego przetargu stanął jedynie Swisscom Mobile, po czym w maju tego roku kolejny blok częstotliwości sieci WiMAX otrzymała niemiecka firma Inquam. Na razie nie widać chętnego do przejęcia trzeciego bloku częstotliwości.
Składając skargę do sądu, osoby wrażliwe na działanie elektrosmogu bronią się przed nową technologią, która ich zdaniem "korzysta z zakresów częstotliwości działania radarów, czyli zakresów, których szkodliwość dla zdrowia została już wielokrotnie udowodniona i udokumentowana" – czytamy na stronie organizacji Gigaherz.

Bluetooth
to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. Technologia ta pracuje w zakresie 2,4 GHz częstotliwości i posiada zasięg do 10 m, jednak na otwartej przestrzeni można uzyskać do 200 m. Urządzenia Bluetooth korzystają wyłącznie z pasma 2,4 GHz.

Jeśli chcemy korzystać z sieci bezprzewodowej, kupując punkt dostępowy (tzw. AccessPoint lub router), zwróćmy uwagę na obsługiwane przez niego standardy sieci bezprzewodowej. IEEE 802.11b jest już przestarzały - od standardu IEEE 802.11g (5GHz) wzwyż wiele modeli oferuje funkcję pozwalającą w taki sposób zmniejszyć moc transmisji urządzenia, że obejmuje ona wyłącznie obszar, w którym sieć bezprzewodowa jest faktycznie potrzebna. Warto również zwrócić uwagę na to, aby przynajmniej w nocy wyłączać tryb bezprzewodowy. Mimo zredukowanej mocy stacje sieci Wi-Fi nadają bez przerwy, nawet gdy połączenie nie jest wykorzystywane. Wiele urządzeń oferuje możliwość dezaktywacji trybu radiowego w określonych godzinach, w niektórych modelach można wyłączyć nadawanie za pomocą specjalnego przycisku. (Ja mam taką opcję via Internet, ponieważ mój router jest sprzęgnięty z siecią dostawcy Internetu i ma swój unikalny numer).
Przy okazji apeluję o to do użytkowników, zwłaszcza w blokach. Łatwo się przekonać jak wiele nadajników pracuje wokół. Przynajmniej w nocy nie dajmy się nawzajem naświetlać. Podobnie jak jest wskazane wyłączanie wszelkich urządzeń z trybu stand-by – także dla oszczędności energii).
Podobnie, adapter sieci bezprzewodowej w notebooku warto włączać tylko wówczas, gdy go potrzebujemy. Oszczędzamy w ten sposób również energię w baterii. Po aktywacji sieci przewodowej w komputerze lepiej nie kłaść laptopa na kolanach: im bliżej ciała znajduję się antena, tym większą dawkę promieniowania otrzymuje nasze ciało.
W przypadku sieci Bluetooth, szczególnie, jeśli używamy nadajnika klasy 1, oferującego zasięg do 100 m emisja promieniowania jest równie wysoka jak w Wi-Fi. Zestaw słuchawkowy ze złączem Bluetooth powinien być modelem z nadajnikiem klasy 3 (zasięg do 10 m), w którym moduł bezprzewodowy jest dezaktywowany podczas bezczynności. Nie należy nosić zestawu słuchawkowego przez cały czas w uchu, zakładaj go tylko wtedy gdy rozmawiasz przez telefon.

Promieniowanie telefonu komórkowego

Telefony zdominowały nasze życie do tego stopnia, że już używa się terminu fonoholizm na określenie uzależnienia od tego sprzętu. Już w 2012 r. w Polsce zanotowano u posiadaczy 54 milionów telefonów.
Bezpieczeństwo używania telefonów komórkowych jest przedmiotem badań od lat. WHO umieściła telefony komórkowe w grupie 2B urządzeń, które mogą być rakotwórcze. Z bardziej znanych badaczy tego wpływu mozna wymienić prof. Dominique Belpomme - patrz jego raport o nietolerancji pól elektromagnetycznych .

Podobne wnioski wyciąga prof. Franz Adlkofer w odniesieniu do wpływu na geny - http://www.pandora-foundation.eu/downloads/pandora_docu_vienna-i-and-ii-2011.pdf .
Zagrożenia wzrosły z chwila przejścia ze standardu GSM na UMTS (~10x).
Powstało wiele sprzecznych analiz omawiających zagadnienie bezpieczeństwa komórek.
Ponieważ przeprowadzono zbyt mało badań na ochotnikach, aby stwierdzić jakie efekty wywołuje długotrwałe korzystanie z telefonów komórkowych, sądzę że istotne jest zaostrzenie obecnych norm bezpieczeństwa stosowanych wobec telefonów. Założenie, że korzystanie z telefonów komórkowych nie stanowi zagrożenia jest przedwczesne.

Tym bardziej, że badania laboratoryjne są dość prymitywne – skupiają się na promieniowaniu cieplnym.
Na przykład – analizowano zmiany temperatury wewnątrz materiału zespolonego symulującego ludzką głowę. Założona odległość telefonu komórkowego od głowy była równa 5 mm. Wynik - temperatura we wnętrzu głowy zmieniła się od 0,5-1,5 °C.
Ale makieta, to nie głowa, w mózgu znajdują się czułe struktury, podobnie jak sama woda, która jest głównym składnikiem tkanek, jest podatna na zmiany konfiguracji cząsteczek. Woda posiada szereg tajemnic (osobny temat), co powinno dodatkowo być uwzględnione.
Są to sprawy na dziś mało wymierne. Bodajże tylko MRI – obrazowanie rezonansu magnetycznego, zwane również jako tomografia magnetyczna, jest precyzyjną techniką mierzącą wartość dawki promieniowania jaką otrzymuje użytkownik wewnątrz ludzkiej głowy, gdy telefon wysyła sygnał do sieci. Jest to wskaźnika SAR (Specific Absorption Rate). Mierzy się go w watach na 1 kg masy ciała. Modele dopuszczanych do sprzedaży komórek w USA muszą mieć poziom SAR nie przekraczający 1,6 W/kg (uśredniając na 1 gramie tkanki), a w Europie – 2W/kg (mierzone na 10 gramach tkanki) - wtedy dopiero uważane są za bezpieczne.
Niektórzy eksperci uważają jednak, że także SAR to pomiar niemiarodajny, gdyż DNA może ulec uszkodzeniu nawet w niskich temperaturach, które przez SAR nie zostałyby nawet zarejestrowane. Aby naruszyć DNA konieczna jest pewna ilość energii, ale może się ona wydzielać nawet zanim wzrośnie temperatura. Obecne standardy niewiele więc znaczą - są niewystarczające, tym bardziej że zostały ustalone przez FCC 17 lat temu, gdy garstka osób używała telefonów komórkowych" stwierdza Olga Nadienko z Environmental Working Group.

Obawy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez komórki dotyczą głównie ryzyka powstawania guzów mózgu. Szwedzkim naukowcom udało się odnaleźć związek między wykorzystywaniem telefonów komórkowych a nowotworami mózgu. Okazało się, że guzy pojawiają się dużo częściej po tej stronie głowy, do której przykładany jest telefon.
Zgodnie z badaniami izraelskich naukowców emitowane przez telefony mikrofale mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia oczu.
Dr Ronald Herberman – dyrektor Instytutu Chorób Nowotworowych uniwersytetu w Pittsburghu w USA uważa, że telefony komórkowe mogą być groźne dla zdrowia – szczególnie w przypadku dzieci. Jego bezprecedensowe oświadczenie rozpętało naukową awanturę. W memorandum wysłanym do 3 tys. swoich podwładnych Herberman ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z używaniem telefonów komórkowych, wskazuje luki w przeprowadzonych dotychczas badaniach i krytykuje brak odpowiedniego zainteresowania problemem odpowiednich ośrodków naukowych. Silnego wsparcia swojemu przełożonemu udzieliła Devra Lee Davis (była doradca ds. zdrowia w administracji prezydenta Billa Clintona) kierująca uniwersyteckim ośrodkiem badającym wpływ środowiska na choroby nowotworowe. – Pytanie brzmi: czy naprawdę chcemy grać w rosyjską ruletkę z naszymi mózgami?
Listę większości dostępnych telefonów komórkowych, wraz z wartościami SAR można znaleźć m.in. na stronie: http://www.sarshield.com/english/radiationchart-nokia.htm
Jako ciekawostkę załączam poniższy filmik

https://www.facebook.com/powermeup/videos/vb.1639910726/10202587046990947/?type=2&theater
Robi wrażenie, prawda?

W obecności mikrofal znakomicie rozwijają się grzyby na zewnątrz budynków, wewnątrz budynków na ścianach oraz w przewodzie pokarmowym człowieka.

Dużo więcej o komórkach np. tutaj http://renatazarzycka.pl/2014/07/elektrosmog-stop/

Ale sieci komórkowe to także maszty nadawcze.
Na budynkach mieszkalnych w miastach stawia się sektorowe BTSy (Base Transceiver Station) telefonii komórkowej, nadajniki LTE, lokalnego wi-fi, także radiolinie.
Tego typu anteny w bliskim otoczeniu (w obszarze stożka promieniowania) są groźne dla zdrowia - zwłaszcza oddziaływanie na wyższe piętra sąsiednich budynków. W szczególności zagrożenie wzrasta, jeśli są to też nadajniki sektora niepublicznego o większych mocach niż dla GSM i jeśli anteny obsługują również niskie częstotliwości (wymagają większych mocy), a te z kolei wchodzą w oddziaływania z budynkiem i mieszkańcami (np. wchodzą w rezonans z układem nerwowym.
Oprócz tego stawia się nadajniki na wysokich biurowcach albo na wydzielonych masztach.

Istnieją badania rządowe zlecone i przeprowadzone w Indiach, gdzie telefonia komórkowa rozwija się najszybciej na świecie, w kontekście alarmujących zachorowań ludzi na nowotwory. Efektem tych badań jest szereg znakomitych opracowań, z których wynika, że ludzie mieszkający w odległości do 300 metrów od zwykłego masztu przekaźnikowego są 5-krotnie bardziej narażeni na zachorowanie, w porównaniu z osobami mieszkającymi dalej od takich masztów. Podobne wyniki badań zanotowano w Niemczech. Po 5 latach zaobserwowano lawinę przypadków ludzi chorujących na nowotwory, mieszkających w promieniu około 300 metrów od postawionego masztu.
W Szwecji, we Francji, we Włoszech tworzone są obecnie strefy wolne od promieniowania radiomagnetycznego, wysokich częstości.

Są okresowe webinary Jacka Narożnika na temat niebezpieczeństw ze strony telefonii komórkowej - patrz np. https://www.facebook.com/events/777484635645168/

Telewizory

Już w 1995 r., w pierwszym w Polsce podręczniku „Zarys Ekotoksykologii” [J.Namieśnik. J.Jaśkowski] wyjaśniono mechanizm uszkadzania komórek ludzkich przez pola elektromagnetyczne, związane z telewizorami, czy telefonami komórkowymi. Sprowadzano wtedy do Polski masę kolorowych telewizorów z ZSRR, typy Rubin i podobnych. Telewizory te miały transformatory o napięciu 27 000 volt i „siały” dodatkowo miękkim promieniowaniem rentgenowskim. Jak zapewne niektórzy z Państwa pamiętają, nie spowodowało to żadnej reakcji instytucji odpowiedzialnych za zdrowie człowieka, typu San-epidy, PZH, czy Inspekcje Pracy.

Miękkie promieniowanie rentgenowskie indukuje białaczki. Najczęściej pokoiki - sypialnie dziecięce były usytuowane w najmniejszych pomieszczeniach, łóżeczka stały przy ścianach, a po drugiej stronie ściany umieszczano z trudem zdobyty telewizor kolorowy. Tak więc dziecko gotowało się w tym polu. A jak wiemy, czas snu dziecka wynosi po 8- 12 godzin dziennie. Zasięg mierzonego pola elektromagnetycznego, powyżej normy, od takiego telewizora wynosił 5-6 m.
Otóż pomiary autorów (dokładnym sprzętem firmy Teksas Instruments) wykazywały, że składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego przekraczała dopuszczalne normy 2-5-krotnie. Krajowe instytucje, zajmujące się pomiarem pół elektromagnetycznych, posiadały wtedy mierniki mogące wskazać tylko wartości wg dużo/mało, jest/nie ma (sic!)

Komputery

Odkąd monitory CRT (dotyczy także telewizorów) praktycznie zostały wyparte przez ekrany LED-owe, promieniowanie jonizujące (w tym nawet rentgenowskie) zostało znacznie zmniejszone.
Nie oznacza to jednak, że już wszystko jest bezpieczne.
Ogólnie przy technologii cyfrowej mamy do czynienia z olbrzymią różnicą pomiędzy sygnałem maksymalnym a minimalnym, sygnały posiadają wiele składowych harmonicznych.
Obecnie coraz więcej osprzętu komputerów działa na zasadzie komunikacji radiowej i w podczerwieni (myszki i klawiatury bezprzewodowe), podobnie jak piloty telewizorów.

Wśród tych sprzętów domowych szczególnie niebezpieczne są telefony bezprzewodowe typu dect (posiadające częstotliwość 15 Hz, która „podpina się” pod naszą pamięć, interferuje z częstotliwościami organów wewnętrznych).

Smart meters

To urządzenia, które zbierają i przekazują sygnały o zużyciu prądu, wody, urządzeń grzewczych bez konieczności bezpośredniego sprawdzania odczytów. Są to urządzenia instalowane coraz częściej w domach prywatnych i blokach jako „ułatwienie odczytów”. Wysyłają informacje o stanie liczników emitując około 10 000 impulsów na dobę. Według wielu badań mają one jednak niekorzystny wpływ na ludzi, gdyż powodują najrozmaitsze dolegliwości zdrowotne i psychiczne.
 

Mikrofalówka

Kuchenka mikrofalowa posługuje się promieniowaniem (nomen-omen) mikrofalowym – używa magnetronu do wytwarzania fal o częstotliwości ok. 2,45 GHz, co pozwala na gotowanie jedzenia; taka częstotliwość promieniowania działa na cząsteczki wody, które zaczynają drgać wytwarzając przez to ciepło.
Mikrofale nie są bezpieczne dla zdrowia człowieka – szczególnie narażone na ich negatywne działanie jest oko ludzkie i rozwijający się zarodek.
O mikrofalówkach pisałem kiedyś http://lepszezdrowie.info/mikrofala.htm  więc nie będę tego powtarzał. Dodam tylko poniższy cytat:

„Istnieje rozległa literatura naukowa dotycząca niebezpiecznego wpływu promieniowania mikrofalowego na żywe organizmy” – jak twierdzi Hans Hertel – naukowiec z Wattenwil w Szwajcarii. Dlatego zadziwiające jest, jak niewiele zrobiono, aby zastąpić tę szkodliwą technologię inną, pozostającą w zgodzie z naturą. Jednak w Rosji już dawno wstrzymano produkcję mikrofalówek właśnie z tego względu…
Nawet dobrej jakości kuchenki mikrofalowe przy nominalnej mocy 750W generują tzw. wyciek (leak) mocy poza obudowę w wysokości od 5% (urządzenie dobrej klasy) do nawet 25% (urządzenia tanie)”.

Inną sprawą jest, że żywność tak przygotowywana ma gorszą (niektórzy mówią: minimalną) wartość.

Transformatory

Natężenie pola elektromagnetycznego jest wokół transformatora dość znaczne. Stąd stacje transformatorowe w aglomeracjach miejskich stawiane są obecnie w odległości od domów mieszkalnych minimum 50 metrów. Ale jakże dużo jest transformatorów średniego napięcia w starszych budynkach mieszkalnych.
Istnieją jeszcze przynajmniej dwa tematy pokrewne.
Pierwszy to pewne mity o szkodliwości promieniowania słońca na skórę – patrz http://lepszezdrowie.info/Slonce.htm .
Drugi to domniemany (wg niektórych – udowodniony) wpływ elektrosmogu na pszczoły (i inne owady zapylające).
Obserwuje się gwałtowne zmniejszanie się populacji tych pożytecznych owadów. W czarnym scenariuszu grozi im zagłada, a wtedy … i nam grozi zagłada, ponieważ wtedy nie będą zapylane drzewa i krzewy owocowe, niektóre zboża… - łatwo sobie wyobrazić skutki.

Radary wojskowe
– jeszcze bardziej niebezpieczne – urządzenia takie średnio co 8 sekund generują potężną dawkę promieniowania mikrofalowego, czyniąc spustoszenia w otoczeniu, gdzie pracują. O tym pokrótce w dalej omawianych materiałach zbiorczych.

PROJEKT HAARP
 – tajny projekt i zespół instalacji, który w sposób spójny generuje wiązki elektromagnetyczne wysokich częstości. Wiązki mikrofalowe mogą dawać potężne interferencje w skali globalnej. Używanie tego typu instalacji może wywoływać różne zjawiska pogodowe, można sterować pogodą, klimatem, trzęsieniami ziemi, kataklizmami w różnych miejscach Planety. HAARP oficjalnie przestał działać w 2013 roku, ale kilka państw na świecie posiada dalej takie instalacje na jednostkach pływających.
Istnieją i inne projekty o utajnionych parametrach i przeznaczeniu. Domniemuje się że są elementem broni elektromagnetycznej i geoinżynieryjnej – z możliwościami wywoływania kataklizmów.
Osobnym szerokim tematem jest zdalne oddziaływanie na mózg ludzki, tajne techniki pod ogólna nazwą „mind control” wykorzystujące głównie oddziaływania elektromagnetyczne.
Na ten temat napiszę kiedyś osobny artykuł, bo jest dużo materiałów godnych odnotowania.
- - - - - -

Po tym przeglądzie poszczególnych urządzeń przechodzę do krótkiego przedstawienia szerszych materiałów publicystycznych.

Na początek prezentacje i wywiady z udziałem Dionizego Pietronia.
Dionizy Pietroń jest absolwentem krakowskiej AGH i Politechniki Warszawskiej, ekspertem w dziedzinie inżynierii materiałowej, autorem nowatorskich rozwiązań i licznych opracowań w dziedzinie zabezpieczeń, diagnozy, rewitalizacji i zdrowotności wnętrz.


Elektrosmog: Współczesny Armagedon - Dionizy Pietroń - 19.08.2014:
https://www.youtube.com/watch?v=9YK1uLa_J4s

http://projektujawnianiawiedzy.com/warsztaty-i-spotkania/prezentacja-donizego-pietronia-w-krakowie/

1 część w nagraniu http://niezaleznatelewizja.pl/2015/03/otwarte-forum-tematyczne-6-03-2015/

http://niezaleznatelewizja.pl/2014/11/nauka-i-technologia-nowej-ery-25-11-2014/

Zabezpieczenia

Zatem, jak się przed tym wszystkim bronić?
Poniżej parę zaleceń związanych głównie z telefonami i WiFi.
Najbardziej oczywistym sposobem zachowania ostrożności jest np. wyłączać telefony komórkowe na noc a jeśli są włączone -  trzymać je im dalej od głowy, od sypialni – tym lepiej. Nie korzystać z mikrofalówek itd. itd.

Zachować ostrożność w używaniu zwłaszcza nowych nieznanych (a reklamowanych) urządzeń.
Nominalnie mają one jakieś certyfikaty i zasady używania. Powinniśmy przynajmniej je przeczytać, by być świadomym, co i jak.

Proponowane ogólne formy zabezpieczeń przed elektrosmogiem:

• Głównym miejscem, które należy chronić jest sypialnia. W czasie snu nasz organizm staje się bezbronny.
• Stosowanie farb na bazie grafitu, które pochłaniają promieniowanie.
• W oknach można zainstalować specjalne ochronne żaluzje lub szyby odbijające całkowicie promieniowanie radioaktywne   (okno E-Magnetic produkowane w Bydgoszczy).
• Spanie w specjalnych kołdrach (uziemionych).
• Orgonit - wspomaga energetykę domu, chociaż nie zatrzymuje promieniowania.

Zalecana polityka ostrożności w sprawie zdrowia społeczeństwa w odniesieniu do używania telefonów komórkowych, smartfonów i stacjonarnych telefonów bezprzewodowych
 - na podstawie artykułu: „Potrzeba zachowania ostrożności przy korzystaniu z telefonów komórkowych” opublikowany w „Nexus” [wydanie polskie], nr 5/2013, autorstwa dra Dona Maischa, redaktora portalu http://www.emfacts.com/ (Australia) oparty na badaniach naukowych (16 pozycji literatury). Wymowa tego artykułu jest alarmująca.
Poniższe zestawienie zaleceń jest małym fragmentem tego artykułu (plus parę moich późniejszych uzupełnień).

• Zawsze gdy jest to możliwe, używaj telefonu przewodowego.
• Ograniczaj czas rozmów
• Używaj opcji głośnomówiącej.
• Używaj wiadomości tekstowych.
• Używaj urządzenia słuchawkowego ale nie słuchawki blutooth.
• Podczas przenoszenia telefonu (gdy nie jest wyłączony), unikaj przechowywania go obok ciała.
• Unikaj noszenia telefonu w pobliżu brzucha w czasie ciąży.
• Unikaj korzystania z telefonu w miejscach o słabym sygnale (antenka na jedną kreseczkę), ponieważ telefon będzie musiał użyć większej mocy (APC), aby utrzymać kontakt z najbliższą wieżą. Najlepiej wtedy w ogóle wyłączyć telefon, bo wykorzystuje on maksimum mocy dla wyszukania stacji bazowej.
• W budynkach rozmawiaj przy oknie - to zmniejsza moc nadawania sygnałów przez telefon
• Nie warto nosić metalowych okularów, gdyż metalowe części mogą w niektórych przypadkach stanowić dodatkową antenę niekorzystnie zmieniającą rozkład pola elektromagnetycznego wokół głowy.
• Dzieci, które mają mniejsze i cieńsze czaszki, powinny ograniczyć korzystanie z telefonu komórkowego.
• Nigdy nie śpij z włączonym telefonem umieszczonym obok głowy lub pod poduszką.
• Kupując telefon wybierz model o najniższym współczynniku absorpcji (SAR).
• Zapatrz się w futerał Cellsafe (www.cellsafe.com.au ) , który znacząco redukuje poziom absorpcji (i innych podobnych).
• W przypadku konieczności korzystania ze stałego telefonu bezprzewodowego DECT, należy kupić model, który redukuje moc, gdy używany, na przykład telefon bezprzewodowy Siemens ECO OECT.
• Nie używać telefonu wewnątrz pojazdu lub w zamkniętej przestrzeni, gdyż może to spowodować zwiększenie mocy emisji, jeśli jest słaby.
• …

Można stosować urządzenia poprawiające częstotliwość drgania błon komórkowych w naszym organizmie (BIOHARMONEX) , stosować barierę ochronną poprzez folię COMMUNIQUARD, a szczególnie spożywając zdrową, biologicznie aktywną – przeważnie surową żywność.

Folia ochronna COMMUNIGUARD CaliVitaElectronics może chronić nasz organizm przed wyżej wspomnianym negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącym z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Innym urządzeniem o dobrej reputacji, produkowanym przez firmę szwajcarską z 20-letnim doświadczeniem w zakresie zabezpieczeń elektromagnetycznych (SEIC SA,  http://www.emf-bioshield.com) jest  czip pastylkowy do naklejania na obudowę telefonu EMF-​Bioshield®.

Więcej informacji o tym urządzeniu dostępnych jest na http://www.vegamedica.pl/produkty/emf-bioshield-tel/
Tamże zacytowanych jest parę artykułów badawczych oraz zestaw pytań i odpowiedzi.


Niektóre ekrany radiestezyjne także ograniczają PEM.
----
 


Źródła
Oprócz ww. źródeł wykorzystałem też:

1. Adam Skrzypkowski „Wybrane społeczne problemy medyczne związane z rozwojem lotnictwa cywilnego”, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej nr 3 tom 13, lipiec-wrzesień 2007 rok
2. Muller B.: „Smog elektroniczny”. Wydawnictwo Bis Warszawa 2000
3. http://renatazarzycka.pl/2014/07/elektrosmog-stop/
4. https://www.facebook.com/notes/zdrowie-i-fitness-dla-ciebie/telefony-komórkowe-a-zdrowie/586814091389038
5. Janusz Dąbrowski „Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce” Wydawca: Magnet-Medic Produkt Polski.
6. Zarys ekotoksykologii. Praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i J. Jaśkowskiego. Gdańsk: Eko-Pharma 1995

opr. L. Korolkiewicz
 

Dopisek późniejszy
Od publikacji powstało wiele innych materiałów, np. artykuł, który rzuca światło na wiele zagadnień http://www.eioba.pl/a/21il/kuchenki-mikrofalowe-precz-z-naszych-kuchni-jednak-nie-tylko-o-tym-art

Oraz wykłady Stanisława Kubaszka o sposobach zabezpieczeń, np. w tej prelekcji. Jest o tym także artykuł w nr 11/2017 Nieznanego Świata, a pan Stanisław występował parokrotnie w NTV.

 

 Wyszukiwarka
lokalna

Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.