Jak przeciwdziałać zakażeniu  H1N1 - najprostsze sposoby

Otrzymałem od przyjaciela z Indii  list jak niżej (rok 2009).

Ponieważ w innych miejscach cytowałem krytyczne wypowiedzi o szczepionkach i (sztucznie podsycanej?) panice w związku z groźbą pandemii grypy, tym razem parę pozytywnych, prostych zaleceń - na wszelki przypadek. Może mieć to zastosowanie do innych zakażeń wirusowych. (LK).

Dr. Vinay Goyal is an MBBS,DRM,DNB (Intensivist and Thyroid specialist) having clinical experience of over 20 years. He has worked in institutions like Hinduja Hospital , Bombay Hospital , Saifee Hospital , Tata Memorial etc. Presently, he is heading our Nuclear Medicine Department and Thyroid clinic at Riddhivinayak Cardiac and Critical Centre, Malad (W). 

The following message given by him, I feel makes a lot of sense and is important for all to know 

The only portals of entry are the nostrils and mouth/throat. In a global epidemic of this nature, it's almost impossible to avoid coming into contact with H1N1 in spite of all precautions. Contact with H1N1 is not so much of a problem as proliferation is. 

 While you are still healthy and not showing any symptoms of H1N1 infection, in order to prevent proliferation, aggravation of symptoms and development of secondary infections, some very simple steps, not fully highlighted in most official communications, can be practiced (instead of focusing on how to stock N95 or Tamiflu): 
        
 1. Frequent hand-washing (well highlighted in all official communications)
        
 2. "Hands-off-the-face" approach. Resist all temptations to touch any part of face (unless you want to eat, bathe or slap). 
        
 3. *Gargle twice a day with warm salt water (use Listerine if you don't trust salt)... *
H1N1 takes 2-3 days after initial infection in the throat/ nasal cavity to proliferate and show characteristic symptoms. Simple gargling prevents proliferation. In a way, gargling with salt water has the same effect on a healthy individual that Tamiflu has on an infected one. Don't underestimate this simple, inexpensive and powerful preventative method. 
        
4. Similar to 3 above,
*clean your nostrils at least once every day with warm salt water. *
Not everybody may be good at Jala Neti or Sutra Neti (very good Yoga asanas to clean nasal cavities), but *blowing the nose hard once a day and swabbing both nostrils with cotton buds dipped in warm salt water is very effective in bringing down viral population.* 
        

5. *Boost your natural immunity with foods that are rich in Vitamin C (Amla and other citrus fruits). *
If you have to supplement with Vitamin C tablets, make sure that it also has Zinc to boost absorption. 
                 
6. *Drink as much of warm liquids (tea, coffee, etc) as you can. *
Drinking warm liquids has the same effect as gargling, but in the reverse direction. They wash off proliferating viruses from the throat into the stomach where they cannot survive, proliferate or do any harm.
 

Co przetłumaczyłem zgrubnie (by szybciej) na polski:

Dr Vinay Goyal jest MBBS DRM, dnb (jest Intensivist i specjalistą od tarczycy) posiadającym doświadczenie kliniczne od ponad 20 lat. Pracował w instytucjach takich jak Hinduja Hospital, Bombay Szpitala Saifee Szpital Tata Memorial itp. Obecnie kieruje naszym Zakładem Medycyny Nuklearnej i poradnią tarczycy w Riddhivinayak  i Centrum Serca i Stanów Krytycznych, Malad (W). 

        
Następujący jego komunikat -  jak myślę, ma  wiele sensu i  warto by wszyscy o tym wiedzieli

        
Tylko  nos i usta / gardło są drogą wejścia [wirusa] do ciała. Przy światowej epidemii tej natury,  prawie niemożliwe jest aby uniknąć kontaktu z H1N1 mimo wszelkich środków ostrożności. Kontakt z H1N1 nie jest tak wielkim problemem jak jego rozprzestrzenianie się. 

Gdy nadal jesteś zdrowy i nie wykazujesz żadnych objawów infekcji H1N1, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się, nasilenia objawów i rozwoju wtórnego zakażenia, ważne są bardzo proste czynności, nie w pełni podkreślone w większości korespondencji urzędowej, które mogą być praktykowane (zamiast skupiać się na tym, jak przechowywać N95 czy Tamiflu): 

 1. Częste mycie rąk (mówią o tym  wszystkie oficjalne komunikaty)
        
 2. Podejście "Ręce z dala od twarzy ". Opanuj wszelkie pokusy by dotykać części twarzy (chyba, że chcesz jeść, kąpać się lub slap[?]). 
        
 3. * Płucz gardło dwa razy dziennie ciepłą słoną wodą morską (korzystaj z Listerine jeśli nie masz zaufania do
soli ) ... *
H1N1 rozwija się  2-3 dni po początkowej infekcji gardła / jamy nosowej do czasu rozprzestrzenienia się i wywołania charakterystycznych objawów. Płukanie po prostu zapobiega rozprzestrzenianiu. W pewnym stopniu płukanie słoną wodą ma taki sam wpływ na zdrowych jak Tamiflu na zainfekowanych.  Nie lekceważ tej prostej, niedrogiej i wydajnej metody zapobiegawczej. 
        
4. Podobne do 3,
* czyść nozdrza co najmniej raz na dobę ciepłą słoną wodą *
(tu odsyłam do artykuliku Płukanie nosa)
Nie każdy może być dobry w Jala Neti lub Sutra Neti (bardzo dobre asany jogi do czyszczenia przewodów nosowych), ale * silne wydmuchanie nosa raz dziennie i czyszczenie obu nozdrzy  patyczkami higienicznymi zamoczonymi w ciepłej słonej wodzie jest bardzo skuteczne w obniżeniu populacji wirusów .* 
        

5. * Zwiększ swoją naturalną odporność żywnością, która jest bogata w witaminę C (Amla i innych owoców cytrusowych). *
Jeśli masz do suplementacji tabletki z witaminą C, upewnij się, że mają one również cynkw celu zwiększenia absorpcji. 
                 
6. * Pij jak najwięcej ciepłych płynów (kawa, herbata, itp.). *
Picie ciepłej cieczy ma taki sam efekt jak płukanie, ale w odwrotnym kierunku. Zmywa wirusy  z gardła do żołądka, gdzie nie mogą przetrwać, rozmnażać się ani wyrządzić żadnej szkody.
 

opr. LK

------------

Po latach coraz bardziej słychać, że z ta grypa to sfingowany przekręt z udziałem BigPharma i kół wojskowych.


 

Share